หน้าแรก    ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)


            
                                                            แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

                                           ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

                                     1. ช่องทางร้องเรียน
                                           ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง
                                           ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข 055-911041
                                            ศูนย์ประสานงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
                                            ช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง                                                 www.Khlongkrachong.go.th , Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง

                                     2. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

                             ขั้นตอนที่ 1 ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
                                                   ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ในข้อที่ 1

                             ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียนวิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน
                                                   แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                             ขั้นตอนที่ 3 สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง พิจารณาลงนาม

                             ขั้นตอนที่ 4 ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

                             ขั้นตอนที่ 5 แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน 15 วัน

                             ขั้นตอนที่ 6 เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราว/ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง                                                    รับรายงานและติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                                                   เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง

                             ขั้นตอนที่ 7 ดำเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์

                             ขั้นตอนที่ 8 จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร และบันทึกจัดเก็บเรื่องเป็นข้อมูล
                                                    ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง