หน้าแรก   ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)

                                การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
     กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี