โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี