หน้าแรก   ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)

         คู่มือการปฏิบัติงานของ อบต.คลองกระจง

 

 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์
 คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง
 คู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง
    ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความ สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558