หน้าแรก   ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)

               การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

 

 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
     กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่