หน้าแรก   ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)

               มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานีี

 

  ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจงว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี