ข้อมูลการติดต่อ    ฝากความคิดเห็น   ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท ี่  ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง 
 
หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติตำบล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลูผู้นำชุมชน
ประเพณีที่สำคัญ
พืชเศรษฐกิจตำบล
สถานที่ท่องเที่ยว
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ภูมิปัญญาในตำบลคลองกระจง
โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่ของ อบต.
อำนาจหน้าที่ของ อบต. คลองกระจง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการของ อบต.
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการของ อบต
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
แผนการปฎิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำป
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
รายรับรายจ่ายประจำป
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานการประชุมสภา
ขั้นตอนการขอรับบริการต่างๆ
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ
เอกสารประชาสัมพันธ์
งานกองการศึกษา
Q&A (ฝากคำถาม)
Social Network
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระเบียบ / กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบต.
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
ทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     ประจำปี 2563
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
      การทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรม

 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
    ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
    ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนา
     ทรัพยากรบุคคลประจำปี

ผลการประเมินประสิทธิภาพ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)ประจำป

   

 

         หากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ           แจ้งและร้องเรียนได้ที่ อบต.คลองกระจง
         เว็บไซด์ http://www.khlongkrachong.go.th/
      Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง
           และกล่องรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
                        โทรศัพท์ 055-911041 

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การลับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่๑
แผนการส่งเสริมการท่องเทียว องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจงประจำปี พ.ศ. 2561-2564  
คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
อบต. กับการจัดการปัญหาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามกฏหมาย
ประกาศช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน
ประกาศกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง


    
ประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนทั่วไป นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ที่มารับบริการหรือมาติดต่อ ราชการ ต่างๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง กรุณาตอบแบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งจัดทำโดยสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้ทราบถึง ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจงและใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรมความโปร่งใส
- ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและขอยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และคำตอบของท่านจะถูก เก็บไว้ เป็นความลับและจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อการใดๆ ทั้งสิ้น
- กรุณาตอบแบบประเมินตามลิงค์ด้านล่าง โดยใส่หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ขอขอบคุณในความร่วมือมา ณโอกาสนี้

                                                                                                       สำหรับประชาชน  
                                                                                     รบกวนตอบแบบประเมินของ ปปช. ให้ด้วยค่ะ
                                                                         สามารถเลือกเข้าระบบเพื่อตอบได้ 2 ช่องทางค่ะ ขอบคุณค่ะ
                                                                                             ภายในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563

                                                                            คลิกที่ลิงค์   https://itas.nacc.go.th/go/eit/vf4sbs

                                                                                                             แกน  QR Cord   
 
                                                                                                                                               ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
     การยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2562
                                                                      กำหนดยื่นแบบฯ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน        ยื่นแบบเพื่อชำระภาษี     เดือน  มกราคม - กุมภาพันธ์
ภาษีบำรุงท้องที่                   ยื่นแบบเพื่อชำระภาษี     เดือน  มกราคม - เมษายน
ภาษีป้าย                                ยื่นแบบเพื่อชำระภาษี     เดือน  มกราคม - มีนาคม

                  ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง โทรศัพท์ 055-911041 ต่อ 14
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง แจ้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ยื่นแบบคำร้องขอ เปลี่ยนบัตรประจำตัว (อปพร)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2562
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างและความโปร่งใส ในการบริหารงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบล คลองกระจง  ประจำปีงบประมาณ 2560
       
     โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ                   สยามบรมราชกุมารี  โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากเเม่สู่ลูก   สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์
์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
              กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน  ยกย่องบุคคลต้นเเบบด้านคุณธรรม                   เเละจริยธรรม
               กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา             กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์     กิจกรรมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
                  เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

       
  โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัส
                โคโรนา  (COVID-๑๙)
 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  โครงการส่งเสริมสนับสนุนผู้บำเพ็ญประโยชน์
์            เพื่อสังคมประจำปี ๒๕๖๒     
     
             

          
                         
  
           ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง          การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย
      เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
                          ในรอบเดือน