หน้าแรก   ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)


วิสัยทัศน์
  (Vision)
         วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง
         “ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง มุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นตำบลน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารจัดการที่ดี”

พันธกิจ  (Mission)  
          ภารกิจหลักหรือพันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง
          1. พัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐาน  มีการบริการด้านสาธารณสุขอย่างเพียงพอ  สร้างเสริมสุขภาพ ที่ดีแก่ประชาชนถ้วนหน้า  สู่คุณภาพที่ดี และส่งเสริมให้เป็นตำบลสุขภาวะ
          2. ส่งเสริมการศึกษาระดับอนุบาล  โรงเรียนในระบบและการศึกษานอกระบบ  ตลาดชีวิต  เสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมและพัฒนา คุณภาพชีวิต
          3. ส่งเสริมและดำรงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี  ประสานสร้างความสามัคคี
          4. พัฒนาปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมการสาธารณูปโภค  การสาธารณูปการ
          5. พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
          6. เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองแก่ประชาชนและส่งเสริม การมีส่วนร่วม ของประชาชนในการตรวจสอบ  เสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
          7. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรอนุรักษ์
          8. พัฒนาการเกษตรปลอดสารพิษและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
          9. จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
         10. ส่งเสริมและประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาเชิงเศรษฐกิจอย่างสร้าง สรรค์สร้างความเข้มแข็งของระบบ เศรษฐกิจ พื้นฐานชุมชน  เพื่อรายได้ให้แก่ประชาชน