หน้าแรก   ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)

     การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงถนนลาดยางชนิดผิวจราจรเคพซีลเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ซอยเลียบคลองแม่น้ำยมสายเก่าฝั่งตะวันออก กม.ที่ ๐+๐๐๐ - ๑+๔๕๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลคลองกระจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับบดอัดแน่น ซอยเลียบคลองหนองจอก หมู่ที่ ๓ บ้านคลองกระจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In Place Recycling
สายแยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๑ รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๒๗-๐๐๕ สายบ้านกรงทอง - บ้านน้ำโจน หมู่ที่ ๓ - ๕ ตำบลคลองกระจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวนราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒ บ้านกรงทอง ตำบลคลองกระจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง รายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวนราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านกรงทอง ตำบลคลองกระจง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เ้่รื่องรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวนราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โครงก่อสร้างถนนลาดยาง ชนิดผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอรกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สท.ถ.๒๗-๐๑๙
เชื่อมสท.ถ. ๒๗-๐๒๐ สายซอยแบ่งเขตเชื่อมซอยตาธรรม หมู่ที่๙ บ้านกรงทอง ตำบลคลองกระจง [24 มี.ค.63]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวน ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลคลองกระจง[20 ก.ย.61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หน้าบ้านนายโนรีถึงประปาหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลคลองกระจง [12 ก.ค.61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. สายริมน้ำยม หมู่ 4 ตำบลคลองกระจง [12 ก.ค.61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หน้าบ้านนายบุญถึง ถึง บ้านนายชาญ สุทธานุกูล หมู่ 3 [12 ก.ค.61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านคลองกระจง [21 พ.ค.61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังยกระดับ สายตาธรรม หมู่ 9 ตำบลคลองกระจง [21 พ.ค.61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังยกระดับ สายซอยตาเย็น หมู่ 6 ตำบลคลองกระจง [21 พ.ค.61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายซอยหน้าวัดกรงทอง หมู่ 9 ตำบลคลองกระจง [21 พ.ค.61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายซอยแบ่งเขต หมู่ 9 ตำบลคลองกระจง [21 พ.ค.61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายริมน้ำยม หมู่ 6 ตำบลคลองกระจง [21 พ.ค.61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายซอย 59 หมู่ 5 ตำบลคลองกระจง [21 พ.ค.61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. สายตรอกแตงฝั่งตะวันออก หมู่ 7 ตำบลคลองกระจง [21 พ.ค.61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. สายซอยตาฤกษ์ หมู่ 6 ตำบลคลองกระจง [21 พ.ค.61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. สายซอยตายัง หมู่ 5 ตำบลคลองกระจง [21 พ.ค.61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. สายซอยตาทีป หมู่ 4 ตำบลคลองกระจง [21 พ.ค.61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. สายริมน้ำยม หมู่ 4 ตำบลคลองกระจง [21 พ.ค.61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. สายริมน้ำยม หมู่ 2 ตำบลคลองกระจง[21 พ.ค.61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล. สายซอยวงแหวน หมู่ 1 ตำบลคลองกระจง[21 พ.ค.61]

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการขุดลอกและวางท่อระบายน้ำจากถนนเข้าวัดคลองกระจง ม.3 ออกซอยตาใบสู่แม่น้ำสายเก่า[1 พ.ค.61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังยกระดับ (ด้านทิศเหนือข้างศาลา SML)หมู่ 7 ตำบลคลองกระจง
[1 พ.ค.61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมภายในตำบลคลองกระจง[28 มี.ค.61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมน้ำยม จากศาลา SML ถึงประปา ม.2 ต.คลองกระจง
[27 ก.พ.61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ซอย ม.8 จรดริมน้ำยม ต.คลองกระจง [1 ก.พ.61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างศูนย์บริการผู้พิการและผู้สูงอายุตำบลคลองกระจง พร้อมโรงจอดรถ [24 ม.ค.61]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายซอยตาชื่นฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 2
[22 ธ.ค.60]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวจราจร cape seal สายซอยตาหลี ม.2,4,6 ต.คลองกระจง
[20 ธ.ค.60]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ชนิดนมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง [31 ต.ค.60]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการซ่อมแซมตลิ่งริมแม่น้ำยม ม.6 (บริเวณท้ายเขื่อนเรียงหินด้านทิศใต้) ต.คลองกระจง
[21 ส.ค.60]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ชนิดผิวจราจร cape seal สายซอย 4 ม.5 ต.คลองกระจง [16 ส.ค.60]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายริมน้ำยมสายเก่า ม.9 ต.คลองกระจง  [13 ก.ค.60]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการจัดจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1,2,3,4,5,6,7,8,9 ต.คลองกระจง  [14 มิ.ย.60]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. สายริมน้ำยม หมู่ที่ 1 ต.คลองกระจง  [19 พ.ค.60]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ชนิดผิวจราจร Cape Seal ทางแยกสนามบิน หมู่ที่ 2 ต.คลองกระจง  [25 เม.ย.60]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตาฤกษ์ หมู่ที่ 6 ต.คลองกระจง [23 มี.ค.60]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำ สายริมน้ำยม หมู่ที่ 4 ต.คลองกระจง [6 มี.ค.60]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมน้ำยม หมู่ที่ 8 ต.คลองกระจง [6 ก.พ.60]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายริมน้ำยม หมู่ที่ 6 ต.คลองกระจง [6 ก.พ.60]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านคลองกระจง หมู่ที่ 6 ต.คลองกระจง [11 ต.ค.59]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านคลองกระจง หมู่ที่ 9 ต.คลองกระจง [11 ต.ค.59]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการจัดจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1,2,3,4,5,6,7,8,9 ต.คลองกระจง [30 ก.ย.59]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายตรอกแตงฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 7 [8 ก.ย.59]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการจัดจ้างเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 [8 มิ.ย.59]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการจัดจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น (ท 4-01) คลองน้ำโจน หมู่ที่ 5 [8 มิ.ย.59]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณ ราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการจัดจ้างขุดลอกคลองน้ำโจน หมู่ที่ 5 [8 มิ.ย.59]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการจัดจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายริมแม่น้ำยมสายเก่า หมู่ที่ 9
[30 พ.ค.59]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการจัดจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง สายริมน้ำยม หมู่ที่ 4
[30 พ.ค.59]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมน้ำยม หมู่ที่ 1
[30 พ.ค.59]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โครงการจัดจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ม.1,2,3,4,5,6,7,8,9 ต.คลองกระจง
[28 มี.ค.59]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการจัดจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังยกระดับ สายซอยตาเย็น ม.6 ต.คลองกระจง

[8 มี.ค 59]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยตรอกแตงฝั่งตะวันออก ม.7 ต.คลองกระจง
[8 มี.ค 59]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการจัดจ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังยกระดับ สายซอยตาวัน (ฝั่งตะวันตก) ม.2 ต.คลองกระจง
[8 มี.ค 59]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 บ้านกรงทอง ม.5 ต.คลองกระจง
[8 มี.ค 59]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมน้ำยม ม.8 ต.คลองกระจง
[12ม.ค.59]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โครงการจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ จำนวน 6 เครื่อง และชนิดประจำ
จำนวน 1 เครื่อง
[4 ม.ค.59 ]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์เสียงไร้สาย จำนวน 9 ชุด
[4 ก.ย.58]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ
[4 ก.ย.58]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยยายตาล หมู่ที่ 9 ต.คลองกระจง
[27 ก.ค.58]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยตาหลี หมู่ที่ 4 ต.คลองกระจง
[27 ก.ค.58]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นน้ำ ริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 1 ,หมู่ที่ 2 ต.คลองกระจง
 [2 ก.ค.58]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมน้ำยม หมู่ที่ 1 ต.คลองกระจง
 [2 ก.ค.58]
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ต.คลองกระจง
[19 มิ.ย.58]
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โครงการก่อสร้างประปาบาดาลขนาดใหญ่ บ้านคลองกระจง หมู่ที่  6
และหมู่ที่ 9 ตำบลคลองกระจง (ครั้งที่ 2)  
 [8 มิ.ย.58]