หน้าแรก    ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง กระบวนงานบริการและกำหนดระยะเวลาการดำเนินการให้บริการประชาชน   พ.ศ. 2557 
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

       
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การช่วยเหลือสาธารณภัย การจัดเก็บภาษีโรงเรียนและที่ดิน การขออนุญาตจัดตั้งตลาด ที่จำหน่ายอาคารหรือ สถานที่สะสมอาหาร(พื้นที่ 200 ตารางเมตร)
การสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค การจัดเก็บภาษีป้าย
รับแจ้งเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ การรับชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ (130 ประเภท)
การบริการจดทะเบียนพาณิชย์    
รับแจ้งประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย     การรับแจ้งประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง