หน้าแรก    ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)

                องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง ตั้งอยู่ริมสองฝั่งถนนหลวงหมายเลข 101 “จรดวิถีถ่อง”  ตั้งอยู่ในอำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย อยู่ระหว่าง อำเภอสวรรคโลก กับ อำเภอศรีสำโรง ซึ่งมีระยะห่าง จากที่ว่าการอำเภอสวรรคโลกเป็นระยะทาง 9 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดสุโขทัยเป็นระยะทาง ประมาณ 29 กิโลเมตร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง ตั้งอยู่เลขที่ 61/7 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย มีพื้นที่ทั้งหมด 16,254 ไร่่ ประมาณ 26.673 ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่การเกษตร 14,889 ไร่ ที่อยู่อาศัยจำนวน 676 ไร่ และเป็นพื้นที่สาธารณะประโยชน์จำนวน 858 ไร่ แยกออกเป็น พื้นที่ทำสวน 7,475 ไร่ ทำไร่ 4,500 ไร่ ทำนา 1,005 ไร่ พืชผัก 1,180 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยจำนวน 676 ไร่  และ เป็นพื้นที่ สาธารณะประโยชน์จำนวน 858 ไร่ สภาพพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำยมไหลผ่านหมู่ที่ 1,2,3,4,6,7,8 ซึ่งแม่น้ำยม แบ่งพื้นที่ ของตำบลคลองกระจงออก เป็นสองฝั่ง มีชุมชนอาศัยอยู่แน่นทั้งสองฝั่ง พื้นที่ทั่วไปเหมาะแก่การทำการเกษตรเป็นอย่างมาก
                อาณาเขตติดต่อ
                         ทิศเหนือ                ตำบลย่านยาว                          อำเภอสวรรคโลก
                         ทิศใต้                    ตำบลเมืองบางยม                     อำเภอสวรรคโลก
                         ทิศตะวันออก          ตำบลปากน้ำ                            อำเภอสวรรคโลก
                         ทิศตะวันตก            ตำบลหนองกลับ, ตำบลท่าทอง  อำเภอสวรรคโลก
                ตำบลคลองกระจง ได้รับการยกระดับเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ซึ่งการแบ่งการปกครองเป็น 9 หมู่บ้าน 1,692 ครัวเรือน
                หมู่ที่ 1 บ้านคลองกระจง             หมู่ที่ 4 บ้านคลองกระจง         หมู่ที่ 7 บ้านคลองกระจง
                หมู่ที่ 2 บ้านคลองกระจง             หมู่ที่ 5 บ้านกรงทอง              หมู่ที่ 8 บ้านคลองกระจง
                หมู่ที่ 3 บ้านคลองกระจง             หมู่ที่ 6 บ้านคลองกระจง         หมู่ที่ 9 บ้านกรงทอง

                              จำนวนประชากรของตำบลคลองกระจง

                       หมู่บ้าน

   ชาย (คน)    หญิง (คน)  จำนวน (คน)     ครัวเรือน
             หมู่ที่ 1 บ้านคลองกระจง         230         263        493         160
             หมู่ที่ 2 บ้านคลองกระจง         283         323        606         257
             หมู่ที่ 3 บ้านคลองกระจง         282         338        620         233
             หมูที่ 4 บ้านคลองกระจง         323         386        709         226
             หมูที่ 5 บ้านกรงทอง         299         363        662         236
             หมู่ที่ 6 บ้านคลองกระจง         152         208        360         127
             หมู่ที่ 7 บ้านคลองกระจง         252         253        505         177
             หมู่ที่ 8 บ้านคลองกระจง         271         266        537         173
             หมู่ที่ 9 บ้านกรงทอง         182         183        365         113
                         รวม        2,274        2,583      4,857        1,702

                                                                      ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์ ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561