หน้าแรก   ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)

   คู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558

          สำนักงานปลัด อบต.                    กองคลัง                     กองช่าง                 กองสาธารณสุขฯ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอ
รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 ขั้นตอน
ออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต )
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย
อาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่
200 ตารางเมตร
การลงทะเบียนและยื่นคำขอ
รับเงินเบี้ยความพิการ
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน การออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
สถานบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 ขั้นตอน
ออกใบอนุญาต )
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่
จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส การรับชำระภาษีป้าย การต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการสถานีบริการน้ำมัน
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)   การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)   การแจ้งการขุดดิน / การแจ้งถมดิน  
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)