หน้าแรก   ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)


                         นายสันติ   แดงพัฒน์
  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รักษาราชการแทน
          ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


 
   นางสาวเบญจมาศ  เจี้ยมกลิ่น
 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
      นางวรรณนิสา   เข็มทอง
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ     
       นายปัญญา    บัวดิษฐ
    พนักงานขับรถบรรทุกขยะ
        นายมนัส   แสงอินทร์
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
      นายเอกพจน์  หอมจันทร์
  พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
     นายปองเทพ  เพ็ชรวารินทร์
     พนักงานจ้างเหมาบริการ