หน้าแรก   ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)


  นางสาวรุ่งฟ้า   โฉมเติม
     ผู้อำนวยการกองคลัง

   
            นายดาเราะ   ดีเหลือ
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
       นางอัษณีญา   บัวดิษฐ
  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
             นางณัฐชยา  ไขแจ้ง
 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน


         
           นางวนิดา   ชัยวิเศษ
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
          นางศรีนวล  เพ็ชรมุข
      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ   
        นางสาวนงลักษณ์  สังข์ทอง
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     นางสาวกนกพร   โพธิ์ทอง
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ