หน้าแรก   ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)


  นางสาวรุ่งฟ้า   โฉมเติม
     ผู้อำนวยการกองคลัง
         089-8570800

     
            นายดาเราะ   ดีเหลือ
  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
                 086-6743489
       นางอัษณีญา   บัวดิษฐ
  นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
           089-6417708
                          -ว่าง-
       เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้                       ปง./ชง.           


         
           นางวนิดา   ชัยวิเศษ
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
               091-8381277
          นางศรีนวล  เพ็ชรมุข
      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
            086-1992482  
        นางสาวนงลักษณ์  สังข์ทอง
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
                   086-3927861
     นางสาวกนกพร   โพธิ์ทอง
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
             061-8012989