หน้าแรก   ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)


  นางนารี   เลาหโรจน์กุล
  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
          085-6378943
 
                   
        นางสาวเนาวรัตน์   สั่งสอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
                 095-3535426
      นางสุพรรษา วงกลม 
      นิติกรชำนาญการ          081-2830774
          นางจินตนา  ศรีสวัสดิ์
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
               089-7079604
      นางสาวอนามัย แสนเขียววงศ์
    นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
               080-5918826     

                
            นายภาคิณ   สงสุวรรณ
   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
                   089-7028809
   นายนพดล  ปั่นป่วน
     พนักงานสูบน้ำ
      089-9066878
       นางสาวลักษณ์นารี  โพธิ์พิรุณ
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
                  087-2051129
      

       
      นายวันชัย  พุ่มพวง
         นักการภารโรง
          085-7273571
  ์   นายอานนท์  สนเอี่ยม
    พนักงานขับรถยนต์
        081-0387632
                           นายพิเชฎ  นงค์พาน
   พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย
          088-4282346

              
    นายบุญพร้อม   เอกตัน
        พนักงานดับเพลิง  
          061-3312456
        นายอภิชาติ  คมขำ
      พนักงานดับเพลิง
        085-1990644