หน้าแรก   ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)


  นางนารี   เลาหโรจน์กุล
  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
 
                   
        นางสาวเนาวรัตน์   สั่งสอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
      นางสุพรรษา วงกลม 
      นิติกรชำนาญการ            
          นางจินตนา  ศรีสวัสดิ์
  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
      นางสาวอนามัย แสนเขียววงศ์
    นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ     

              
            นายภาคิณ   สงสุวรรณ
   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
   นายนพดล  ปั่นป่วน
     พนักงานสูบน้ำ
       นางสาวลักษณ์นารี  โพธิ์พิรุณ
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
       นางสาวสุชาดา  ทองศรี
    ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

     
      นายวันชัย  พุ่มพวง
         นักการภารโรง
  ์   นายอานนท์  สนเอี่ยม
    พนักงานขับรถยนต์
                   นายภาคิณ  แท่นมณี
   เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
        นายพิเชฎ  นงค์พาน
   พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย

          
    นายบุญพร้อม   เอกตัน
        พนักงานดับเพลิง  
        นายอภิชาติ  คมขำ
      พนักงานดับเพลิง
        นายศุภกร  โต๊ะนาค
 พนักงานจ้างเหมาบริการ
       นายนฤพนธ์  เพ็งบุตร
     พนักงานจ้างเหมาบริการ

         
       นายธนชัย   นาเวช
   พนักงานจ้างเหมาบริการ
        นางจิดาภา   กันวงค์
              แม่บ้าน