หน้าแรก   ติดต่อเรา   ฝากความคิดเห็น    ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)


นางสาวรัชดา   เลขวรรณวิจิตร
     ปลัด อบต.คลองกระจง         
 นางนารี เลาหโรจน์กุล
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.
   นางสาวรุ่งฟ้า โฉมเติม
  ผู้อำนวยการกองคลัง
    นายชัยวัฒน์  เชิงคีรี
  ผู้อำนวยการกองช่าง
                       นายสันติ    แดงพัฒน์
         เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
       นางสาวปราณี   สีปา
   ผู้อำนวยการกองศึกษาฯ