ติดต่อเรา    ฝากความคิดเห็น   ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท ี่  ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง 
หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติตำบล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลูผู้นำชุมชน
ประเพณีที่สำคัญ
พืชเศรษฐกิจตำบล
สถานที่ท่องเที่ยว
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่ของ อบต.
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการของ อบต.
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข

แผนการปฎิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
รายรับรายจ่ายประจำป
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานการประชุมสภา
ขั้นตอนการขอรับบริการต่างๆ
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ
เอกสารประชาสัมพันธ์


 
 

 

          หากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ           แจ้งและร้อง เรียนได้ที่ อบต.คลองกระจง
                        โทรศัพท์ 055-911041


 


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
แผนการส่งเสริมการท่องเทียว องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจงประจำปี พ.ศ. 2561-2564  
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2562 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตพ.ศ. 2560-2564
คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
อบต. กับการจัดการปัญหาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามกฏหมาย
ประกาศช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน

ประชาสัมพันธ์สำหรับ ประชาชนทั่วไป นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ที่มารับบริการหรือมาติดต่อ ราชการ ต่างๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง กรุณาตอบแบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจัดทำโดยสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้ทราบถึง ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล คลองกระจงและใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรมความโปร่งใส
- ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและขอยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และคำตอบของท่านจะถูก เก็บไว้ เป็นความลับและจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อการใดๆ ทั้งสิ้น
- กรุณาตอบแบบประเมินตามลิงค์ด้านล่าง โดยใส่หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ขอขอบคุณในความร่วมือมา ณโอกาสนี้
                                      

                              คู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง
ตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความ สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


                                             ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
     การยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2562
                                                                       กำหนดยื่นแบบฯ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน         ยื่นแบบเพื่อชำระภาษี     เดือน   มกราคม - กุมภาพันธ์
ภาษีบำรุงท้อง ที่                    ยื่นแบบเพื่อชำระภาษี     เดือน   มกราคม - เมษายน
ภาษี ป้าย                                ยื่นแบบเพื่อชำระภาษี     เดือน   มกราคม - มีนาคม

                  ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง โทรศัพท์ 055-911041 ต่อ 14
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง แจ้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ยื่นแบบคำร้องขอ เปลี่ยนบัตรประจำตัว (อปพร)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2562
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างและความโปร่งใส ในการบริหารงาน

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบล คลองกระจง  ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบล คลองกระจง ประจำปีงบประมาณ 2562           ร่วมงานสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช               โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื่อเด็ก
               และ เยาวชน             

       
      โครงการ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำ    หมู่บ้านตัวเเทนประชาคมหมู่บ้าน กลุ่ม    สตรีเเละข้าราชการ อบต.คลองกระจง  โครงการ รณรงค์เเละเเก้ไขปัญหายาเสพติด                          To be number one             งานหมากม่วงหมากปราง
                   ของดีศรีสวรรคโลก   
  
  
    โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน            สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดา ฯ                    สยามบรมราชกุมารี โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากเเม่สู่ลูก  สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์
์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ 
         กิจกรรม ส่งเสริม สนับสนุน  ยกย่องบุคคลต้นเเบบด้านคุณธรรม                    เเละจริยธรรม
     
โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัส
                 โคโรนา  (COVID-๑๙)

  
           ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง          การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย
      เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
                           ในรอบเดือน