ติดต่อเรา    ฝากความคิดเห็น   ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท ี่  ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง 
หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติตำบล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลูผู้นำชุมชน
ประเพณีที่สำคัญ
พืชเศรษฐกิจตำบล
สถานที่ท่องเที่ยว
วิสัยทัศน์/พันธกิจ

โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่ของ อบต.
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการของ อบต.
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข

แผนการดำเนินงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายรับรายจ่ายประจำปี
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการประชุมสภา
ขั้นตอนการขอรับบริการต่างๆ
เอกสารประชาสัมพันธ์
 
 

 


 


แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2560 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตพ.ศ. 2560-2564
คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์


                              คู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง
ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความ สะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


                                            ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2560
     การยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2560
                                                                      กำหนดยื่นแบบฯ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน        ยื่นแบบเพื่อชำระภาษี     เดือน  มกราคม - กุมภาพันธ์
ภาษีบำรุงท้องที่                   ยื่นแบบเพื่อชำระภาษี     เดือน  มกราคม - เมษายน
ภาษีป้าย                                ยื่นแบบเพื่อชำระภาษี     เดือน  มกราคม - มีนาคม

                  ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง โทรศัพท์ 055-953113 ต่อ 14

  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างและความโปร่งใสในการบริหารงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง ประจำปีงบประมาณ 2560           ร่วมงานสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช               โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการเพื่อเด็ก
              และเยาวชน             

       
     งานประเพณีสงกรานต์ วันครอบครัว
                 และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ
                โครงการตลาดนัดวันวาน               สืบสานประเพณีลอยกระทง             งานหมากม่วงหมากปราง
                  ของดีศรีสวรรคโลก   
  
  
    
โครงการตามรอยวัฒนธรรมลุ่มน้ำยม           ภูมิถิ่นคลองกระจง (วันไหว้ครู)                  ฝึกอบรมการจัดทำดอกไม้จันทน์         โครงการจัดการแข่งขันกีฬา                  อบต.คลองกระจง      

           ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง          การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย
      เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
                          ในรอบเดือน
      

           หากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ แจ้งและร้องเรียนได้ที่ อบต.คลองกระจง โทรศัพท์ 055-953113