ข้อมูลการติดต่อ    ฝากความคิดเห็น   ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท ี่  ร้องเรียนร้องทุกข์    กระดานสนทนา (webboard)
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง 
 
หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติตำบล
ข้อมูลสภาพทั่วไป
ข้อมูลูผู้นำชุมชน
ประเพณีที่สำคัญ
พืชเศรษฐกิจตำบล
สถานที่ท่องเที่ยว
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ภูมิปัญญาในตำบลคลองกระจง
โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่ของ อบต.
อำนาจหน้าที่ของ อบต. คลองกระจง
ปลัด อบต.
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา อบต.
โครงสร้างส่วนราชการของ อบต.
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการของ อบต
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุข
แผนการปฎิบัติงาน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผน
รายรับรายจ่ายประจำป
งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานการประชุมสภา
ขั้นตอนการขอรับบริการต่างๆ
สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ
เอกสารประชาสัมพันธ์
 
งานกองการศึกษา
Q&A (ฝากคำถาม)
Social Network
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระเบียบ / กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับ อบต.
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการ
ทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกัน
ทุจริตประจำปี
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
     ประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำป
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การดำเนินการเมื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร
    ทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา
    ทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนา
     ทรัพยากรบุคคลประจำปี

ผลการประเมินประสิทธิภาพ
    องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)ประจำป


ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่น

ใดที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย


  

 

         หากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบ           แจ้งและร้องเรียนได้ที่ อบต.คลองกระจง
         เว็บไซด์ http://www.khlongkrachong.go.th/
      Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง
           และกล่องรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
                        โทรศัพท์ 055-911041


 
 

                                 
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เรื่องรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เรื่องรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำงองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำงองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำงองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศและติดแผนป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำงองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การประกาศกำหนดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

 

ประชาสัมพันธ์การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประกาศองค์การบรหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่องการโอนเงินและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การลับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่๑
แผนการส่งเสริมการท่องเทียว องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจงประจำปี พ.ศ. 2561-2564  
คู่มือการปฎิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข รายงานสรุปผลการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
อบต. กับการจัดการปัญหาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมตามกฏหมาย
ประกาศช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน
ประกาศกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง
วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนท้องถิ่น

    
ประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนทั่วไป นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่น ที่มารับบริการหรือมาติดต่อ ราชการ ต่างๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง กรุณาตอบแบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดทำโดยสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อให้ทราบถึง ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจงและใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรมความโปร่งใส
- ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและขอยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และคำตอบของท่านจะถูก เก็บไว้ เป็นความลับและจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่หรือใช้เพื่อการใดๆ ทั้งสิ้น
- กรุณาตอบแบบประเมินตามลิงค์ด้านล่าง โดยใส่หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564ขอขอบคุณในความร่วมือมา ณโอกาสนี้          คลิกที่ลิงค์  https://itas.nacc.go.th/go/eit/vf4sbs

ประชาสัมพันธ์สำหรับประชาชนทั่วไป และ หน่วยงานของรัฐ สำนักงานคฯะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักปลัดสำนักนายกได้จัดทำ E - learning บนเว็บไซต์ www.oic.go.th เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐรวมทั้งประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว

ขอความร่วมมือสถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท สถานบันเทิง ร้านบริการอาหารและเครื่องดื่มดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ที่ อบต.คลองกระจง

แจ้งประชาสัมพันธ์อันเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามประกาศจังหวัดสุโขทัย

แจ้งประชาสัมพันธ์อันการเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพแครือข่ายในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน 28 มิ.ย. 64

ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ


                                                                                                       สำหรับประชาชน  
                                                                                     รบกวนตอบแบบประเมินของ ปปช. ให้ด้วยค่ะ
                                                                         สามารถเลือกเข้าระบบเพื่อตอบได้ 2 ช่องทางค่ะ ขอบคุณค่ะ
                                                                                             ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

                                                                            คลิกที่ลิงค์   https://itas.nacc.go.th/go/eit/vf4sbs

                                                                                                             แกน  QR Cord   
 
                                                                                                   


                                   คำแนะนำชำระภาษี
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                   ภาษีป้าย


  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง แจ้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร) ยื่นแบบคำร้องขอ เปลี่ยนบัตรประจำตัว (อปพร)
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 2562
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างและความโปร่งใส ในการบริหารงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง  เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบล คลองกระจง  ประจำปีงบประมาณ 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป้นพนักงานจ้าง
       
     โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ                   สยามบรมราชกุมารี   กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา             กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
     
                    

         
      
     
             

          
                         
  
           ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง          การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่าย
      เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
                          ในรอบเดือน
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
                            รายไตรมาส
ประกาศประกวดราคา สอบราคา